Organizing Committee

Elsayed  Elnashar

Elsayed Elnashar

Kaferelsheikh University, Egypt
Magdy El Messiry

Magdy El Messiry

Alexandria University, Egypt
Alireza Heidari

Alireza Heidari

California South University, USA